REKRUTACJA W STRATEGII FIRMY

REKRUTACJA jest pierwszym etapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest znalezienie wystarczającej liczby kandydatów, spośród których można będzie dokonać selekcji.

SELEKCJA To wybór nowego członka organizacji spośród dostępnych kandydatów zgromadzonych podczas naboru (obustronne – przez kandydatów i organizację – podejmowanie decyzji o zatrudnieniu).
Aby proces rekrutacji był skuteczny niezbędne jest przeprowadzenie go zgodnie z pewnymi kluczowymi etapami. O rekrutacji nie może być mowy bez zdefiniowania stanowiska, sporządzenia charakterystyki osobowej kandydata, powiadomienia o wakacie, opracowania i przeprowadzenia samego procesu selekcji.

Cel i znaczenie rekrutacji

Rekrutacja personelu jest jednym z pierwszych etapów wchodzących w zakres zarządzania zasobami ludzkimi i stanowi podstawę dalszego kształtowania kadr. Zatrudnienie odpowiednich pracowników ma decydujący wpływ na kształt i funkcjonowanie organizacji, ponieważ są oni najważniejszym zasobem firmy. A. Pocztowski wymienia kilka argumentów potwierdzających to stwierdzenie:

  • Efektywność działania firmy zależy od produktywności jej pracowników, od ich zdolności, umiejętności praktycznych, wykształcenia, wartości, cech osobowości, celów, motywacji.
  • Większość problemów powstaje z przyczyny pracowników, ale to właśnie oni rozwiązują te i inne problemy.
  • Ludzie są strategicznym zasobem firmy. Posiadają cechy, dzięki którym dostrzegają szanse I zagrożenia firmy. Mają możliwość uczenia się, doskonalenia swojego potencjału oraz myślą kreatywnie.

Istotą rekrutacji jest przyciągnięcie takich kandydatów, którzy będą odpowiadać wymogom stanowiska. Mówi się w takim przypadku o zasadzie „klocków lego”, w której pozyskiwanie pracowników, to dopasowanie do siebie dwóch elementów: potencjału pracownika i wymogów stanowiska pracy. Te dwa elementy powinny przylegać jak dwa klocki. Należy je tak dopasować, aby umożliwić kandydatowi rozwój i elastyczne działanie. Niekorzystne jest przyjęcie pracowników zbyt słabych, jak i zbyt dobrych. W pierwszym wypadku organizacja osiąga straty wynikające z niekompetencji pracownika, gdyż konieczne jest ciągłe dokształcanie, zapobieganie marnotrawstwu i podejmowaniu nieodpowiednich decyzji. Zatrudnienie pracowników zbyt dobrych również niesie za sobą pewne koszty. U takich osób szybko spada motywacja, nie widzą dla siebie szans rozwoju, nudzą się w pracy. Dochodzi do ich zniechęcenia, a nawet odejścia z firmy, co stwarza konieczność ponownego poszukiwania odpowiedniej kadry. Rekrutacja ma na celu zapobieganie takim błędom i znalezienie takich pracowników, którzy najlepiej spełnią oczekiwania organizacji. Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów płynności kadr (fluktuacji
zatrudnienia), czyli kosztów związanych z przeprowadzeniem kampanii rekrutacyjnej, ze szkoleniami, zatrudnieniem nowych pracowników oraz z odprawami dla byłych pracowników.

Trafny wybór kadr ułatwia pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego.

Trafny dobór kadr pomaga w:

  • dostosowaniu pracownika do pracy jeszcze podczas fazy rekrutacji
  • tworzeniu efektywnych, zintegrowanych i dobrze współpracujących zespołów roboczych
  • prowadzi do zadowolenia z pracy
  • pobudza motywacje przyjętej kadry, co przyczynia się do stabilizacji na stanowisku i zmniejszenia fluktuacji

Pracownicy szybciej przystosowują się do nowego środowiska, znajdują swoje miejsce w kulturze organizacyjnej firmy i próbują się z nią utożsamić. Zwiększa się ich efektywność, satysfakcja z pracy, a tym samym zmniejsza się ryzyko ponownej rekrutacji po okresie próbnym.
Profesjonalne pozyskiwanie pracowników, to jednak coś więcej niż „zaopatrywanie” firmy w personel; to także – a może przede wszystkim – marketingowe oddziaływanie na rynek pracy, to oferowanie własnej firmy jako swoistego „produktu”, który umożliwia ludziom zaspakajanie ich różnorodnych potrzeb. Jest to działanie, które wymaga odpowiedniego zaprezentowania firmy, aby była atrakcyjna dla potencjalnych kandydatów. Aby zdobyć najzdolniejszych, najbardziej kompetentnych pracowników (którym inne firmy również proponują oferty pracy), należy zaprezentować organizację z jak najlepszej strony.

Fragment podręcznika „Przewodnik rekrutera” ze szkolenia „Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym”